Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego prowadzimy sprawy o:
ubezwłasnowolnieniestwierdzenie zgonuzasiedzenieuznanie za zmarłegouchylenie się od skutków prawnych oświadczeń wolisłużebności prawo spadkoweochrona własności i posiadaniazapłata z tytułu umówsprawy wieczystoksięgoweumowy przedwstępne i przyrzeczone nienależyte wykonanie umów, niewykonanie umówbezpodstawne wzbogaceniesprawy konsumenckiespory sądowe o odszkodowania

 • wezwanie do zapłaty/ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • zawezwanie do próby ugodowej
 • pozew o zapłatę
 • pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym
 • pozew o zniesienie współwłasności
 • pozew o eksmisję
 • pozew o naruszenie posiadania
 • pozew o wydanie rzeczy
 • pozew o odszkodowanie
 • wniosek o zasiedzenie nieruchomości
 • wniosek o ustanowienie służebności przesyłu/drogi koniecznej/mieszkania
 • wniosek o wpis/wykreślenie/zmianę wpisu właściciela w księdze wieczystej
 • wniosek o wpis ostrzeżenia w księdze wieczystej
 • pozew o ustalenie prawa własności nieruchomości
 • powództwo wzajemne
 • uznanie powództwa
 • odpowiedź na pozew
 • wykonanie zobowiązania sądu
 • pismo procesowe,
 • pozew o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu;
 • pozew o stwierdzenie nieważności testamentu;
 • przyjęcie spadku;
 • odrzucenie spadku;
 • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • pozew o dział spadku;
 • pozew o zachowek;
 • pozew o stwierdzenie niegodności dziedziczenia;
 • pozew o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę, w tym za: błędy w sztuce lekarskiej, medycznej, zakażenia szpitalne, wypadki komunikacyjne, śmierć osoby bliskiej, inne zdarzenia losowe;
 • pozew o odszkodowanie za zmarnowany urlop;
 • wniosek o przeprowadzenie dowodu/ przesłuchanie świadka/ przeprowadzenie oględzin/powołanie biegłego
 • wniosek o przywrócenie terminu
 • interwencja główna/uboczna/dopozwanie/przypozwanie
 • apelacja
 • zażalenie
 • wniosek o zawieszenie postępowania
 • wniosek o wznowienie postępowania
 • skarga kasacyjna (kasacja) do Sądu Najwyższego
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 • wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji
 • wniosek o przeprowadzenie czynności w postępowaniu egzekucyjnym
 • zajęcie rzeczy ruchomych/nieruchomości/wynagrodzenia za pracę/ rachunku (konta) bankowego/ wierzytelności
 • licytacja komornicza
 • zlecenie poszukiwania majątku dłużnika
 • wniosek o wyjawienie majątku
 • zawieszenie/umorzenie egzekucji
 • powództwo przeciwegzekucyjne
 • skarga na czynność komornika
 • wniosek o zabezpieczenie powództwa/roszczenia
 • wniosek o zabezpieczenie dowodu
 • wniosek o zabezpieczenie kosztów procesu

Pogotowie prawne: Prawo Cywilne

Kliknij

Prawo administracyjne

Prowadzimy Sprawy z zakresu:
budownictwasprawy osobowepodatkowesprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

W zakresie prawa administracyjnego zapewniamy reprezentację przed organem I i II instancji oraz przed sądami administracyjnymi, a także sporządzanie:

 • wniosków i pism do organów
 • odwołanie od decyzji
 • wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji
 • zażalenie na postanowienie organu
 • wyłączenie organu/pracownika
 • ugoda administracyjna
 • stwierdzenie nieważności decyzji
 • stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa
 • skarga na bezczynność organu
 • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • skarga do Naczelnego Sądu Administracyjna (skarga do NSA)

Pogotownie prawne:Prawo Administracyjne

Kliknij

Prawo gospodarcze i handlowe

W ramach prawa gospodarczego i handlowego prowadzimy sprawy w zakresie:
prawo umówprawo spółek handlowychpostępowanie rejestrowereprezentacja w negocjacjachprawo własności intelektualnej i przemysłowejspory sadowe

W zakresie prawa gospodarczego i handlowego Kancelaria oferuje:

 • bieżącą obsługę podmiotu gospodarczego, w tym zwłaszcza sporządzanie pisemnych opinii i udzielanie ustnych porad prawnych,
 • konstruowaniu wszelkich umów handlowych, a także udział w negocjacjach, zmierzających do ich zawarcia,
 • reprezentacja interesów w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji
 • wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakładanie i przekształcenia spółek (m.in. projekty umów, przygotowywanie wniosku o rejestrację), a także sprawy ze stosunku wewnętrznego spółki w oparciu o prawo spółek handlowych (projekty uchwał, protokołów walnych zgromadzeń),
 • składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, wpis na listę wierzytelności, sprzeciw od listy wierzytelności,
 • opracowywania uchwał regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
 • przygotowanie projektów wszelkich pism w zakresie świadczonych usług,
 • prowadzenie spraw o zapłatę niezapłaconych należności;
 • prowadzenie spraw w postępowaniu nakazowym, upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym (e-sąd);
 • prowadzenie spraw odszkodowawczych;
 • opracowania korespondencji w sprawach egzekucyjnych, w tym również opracowanie korespondencji w sprawach sądowych w postępowaniu egzekucyjnym (skarga na czynności komornika, wniosek o wyjawienie majątku, przysądzenie własności, powództwo przeciwegzekucyjne),
 • reprezentowania pracodawcy w sprawach ze stosunku pracy.

Pogotownie prawne: Prawo Gospodarcze

Kliknij

Prawo rodzinne i opiekuńcze

W ramach prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadzimy sprawy o:
rozwódseparacjaalimentywładza rodzicielskasprawy o kontaktysprawy o wydanie dzieckapodział majątku dorobkowego małżonkówubezwłasnowolnienie

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego zapewniamy obsługę prawną w sprawie o:

 • rozwód z orzeczeniem o winie/bez orzekania o winie
 • rozwód wraz z ustaleniem kontaktów z dzieckiem
 • rozwód wraz z orzekaniem o władzy rodzicielskiej
 • rozwód z alimentami na dzieci
 • rozwód z alimentami na małżonka
 • rozwód z podziałem majątku
 • rozwód z eksmisją
 • separacja na zgodny wniosek stron
 • unieważnienie małżeństwa
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
 • alimenty na dziecko/żonę/męża/rodzica
 • alimenty dla kobiety w ciąży i w czasie porodu
 • zabezpieczenie alimentów
 • podwyższenie/obniżenie alimentów
 • egzekucja alimentów
 • wygaśnięcie/zakończenie obowiązku alimentacyjnego
 • zwrot nienależnie pobranych alimentów
 • porozumienia w sprawie alimentacyjnej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • zakazanie kontaktów/ osobistej styczności z dzieckiem
 • pozbawienie/przyznanie/ograniczenie/ zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka
 • wydanie dziecka
 • porozumienia w sprawie sprawowania opieki nad dzieckiem
 • ustalenie ojcostwa (badanie DNA)
 • ustalenie macierzyństwa
 • zaprzeczenie ojcostwa
 • zaprzeczenie macierzyństwa
 • uznanie dziecka
 • zmiana nazwiska dziecka
 • przysposobienie dziecka (adopcja dziecka)
 • rozwiązanie przysposobienia (cofnięcie adopcji)
 • ustanowienie/zmiana/zwolnienie kuratora
 • kurator dla osoby nieobecnej
 • kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej
 • kurator dla dziecka poczętego (nasciturus)
 • ustanowienie/zmiana/ zwolnienie opiekuna
 • zgoda sądu na dokonanie czynności przez opiekuna
 • ubezwłasnowolnienie częściowe
 • ubezwłasnowolnienie całkowite
 • ubezwłasnowolnienie z powodu choroby alkoholowej (alkoholizmu)
 • ubezwłasnowolnienie z powodu hazardu
 • ubezwłasnowolnienie osoby chorej psychicznie/niepoczytalnej

Pogotownie prawne: Prawo Rodzinne

Kliknij

Prawo karne

W ramach prawa karnego Kancelaria świadczy następujące usługi:
obrona oskarżonegoreprezentacja pełnomocnika pokrzywdzonegoodszkodowanie w sprawie karnejsubsydiarny akt oskarżeniareprezentacja oskarżyciela posiłkowegoskarga kasacyjna w sprawie karnejnaprawienie szkody w postępowaniu karnymwarunkowe zawieszenie kary/środka karnegoprywatny akt oskarżeniawniosek o ułaskawienieprzerwa w karze pozbawienia wolnościprzedterminowe warunkowe zwolnieniewarunkowe umorzenie postępowania karnegodobrowolne poddanie się karze (skazanie bez rozprawy) art. 335 KPKapelacja w sprawie karnejnegocjacje z prokuratorem, wizyta w prokuraturzeumorzenie sprawy karnejodszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie/aresztowanie/skazaniewznowienie sprawy karnej

W zakresie prawa karnego zapewniamy:

 • udział obrońcy w trakcie przesłuchanie na Policji / w prokuraturze/przed sądem
 • wgląd w akta sprawy karnej / uzyskanie kopii i zdjęć akt sprawy
 • wizyta w areszcie śledczym / zakładzie karnym/
 • przesłuchanie świadka
 • wnoszenie wniosków dowodowych w postępowaniu karnym
 • udział w rozprawie karnej,

Pogotownie prawne: Prawo karne

Kliknij